Article List

  • انواع و اشکال تصرفهای تجمعی
    تئاتر از زمانی که مردم برای اولین بار دور هم جمع شدند تا به قصه های یکدیگر گوش دهند، وجود داشته است. دوستان و اعضای خانواده نقش تماشاچی و بازیگر را ایفا می کردند و این نقش ها تا زمانی که یک نفر از آن ها داستانی برای تعریف کردن داشت، بینشان جابه جا می شد. اما تئاتر امروزی رسمی تر است، با بازیگر های آموزش دیده که داستان را روایت می کنند و مخاطبانی حرفه ای تر. اما این ایده که انرژی بین بازیگر و تماشاچی به صورت زنده منتقل می شود هنوز باقی مانده است. بزرگترین تفاوت آن ها در بنایی است که تئاتر در آن اجرا می شود.
  • طراحی سالن تئاتر چیست؟
    طراحی سالن تئاتر، هنر و علم خلق تالارهای گردهمایی با محوریت اجرای زنده هنرهای متفاوت در آنهاست . یعنی علاوه بر نمایش ، اجرای موسیقی و تئاتر-موسیقی نیز جزو کاربریهای سالن به شمار می آید. بنابراین یک سالن تئاتر ، تنها فضایی برای تماشا و گوش دادن به یک نمایش نیست. یک سالن تئاتر اساساً با یک سینما و یا هر سالن همایشی که مختص ارائه و سخنرانی می باشد، متفاوت است. زیرا فضایی است که هنرمند و تماشاچی، نمایش را همراه با هم خلق میکنند و در آن انرژی دائماً بینشان رد و بدل می شود. یک سالن تئاتر موفق این تبادل انرژی را پشتیبانی می کند.
  • عنوان دو خطی مقاله در اسن قسمت قرار میگیردعنوان دو خطی مقاله در اسن قسمت قرار میگیرد
    مقدمه متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیرد