درباره ما

شرکت پارس ویونا (با مسئولیت محدود و شماره ثبت 301412) جهت طراحی ، مشاوره و اجرای معماری داخلی ، آکوستیک ، تجهیزات و سیستم های مختلف سالن های اجتماعات ،سینما،آمفی تاتر،کنفرانس و ....تاسیس گردیده است.

این شرکت با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان مجرب به منظور مشاوره ، طراحی و اجرای معماری داخلی و تجهیز فضاهای فرهنگی ، هنری ، آموزشی و اداری از جمله سالن های اجتماعات ، آمفی تائتر ، کنفرانس و.... تاسیس یافته و با توجه به هزینه بالای ایجاد سالن های تعریف شده فوق ، هدف این شرکت طراحی و اجرای همزمان کلیه فعالیت های یک سالن به صور ت کلید تحویل (Turn Key) و طی قرارداد و اجرا (EPC) همراه با مد نظر قرار دادن کاربری نهایی، رعایت استاندارد های لازم ، کوتاه نمودن زمان اجرا و تضمین طراحی و اجرا می باشد .Simultaneous
design and
execution of all
activities of a hall

Log(s) For Request Id 00997594 (Processed In 1,834 ms)
TimeTypeMessageData
18:10.51.93367InformationGet Routing Data In 84 ms
18:10.51.93423InformationGet IL In 0 ms
18:10.51.93567InformationDe-serialize Command(s) In 1 ms
18:10.51.97474InformationLoad t-header.inc From DB In 38 ms
18:10.51.97514InformationExecute Call Command(s) In 39 ms
18:10.51.98332InformationLoad menu.inc From DB In 8 ms
18:10.51.98440InformationExecute Call Command(s) In 9 ms
18:10.51.99192InformationLoad t-footer.inc From DB In 7 ms
18:10.51.99234InformationExecute Call Command(s) In 7 ms
18:10.52.00029InformationLoad social.inc From DB In 7 ms
18:10.52.00070InformationExecute Call Command(s) In 8 ms
18:10.52.03938InformationExecute DbSource In 38 ms
18:10.52.07860InformationExecute DbSource In 39 ms
18:10.52.21609InformationExecute DbSource In 137 ms
18:10.52.48643InformationExecute DbSource In 270 ms
18:10.52.51346InformationExecute DbSource In 26 ms
18:10.52.55265InformationExecute DbSource In 39 ms
18:10.52.56144InformationExecute DbSource In 8 ms
18:10.52.56150InformationExecute 7 Source Command(s) In 560 ms
18:10.52.59904InformationExecute DbSource In 37 ms
18:10.52.63856InformationExecute DbSource In 39 ms
18:10.52.63860InformationExecute 2 Source Command(s) In 76 ms
18:10.52.63916InformationExecute Print In 0 ms
18:10.52.63919InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.52.68065InformationExecute DbSource In 41 ms
18:10.52.70909InformationExecute DbSource In 69 ms
18:10.52.72585InformationExecute DbSource In 45 ms
18:10.52.72591InformationExecute 2 Source Command(s) In 86 ms
18:10.52.72652InformationExecute Print In 0 ms
18:10.52.72655InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.52.72796InformationExecute Print In 1 ms
18:10.52.72970InformationExecute Print In 1 ms
18:10.52.74050InformationExecute Print In 10 ms
18:10.52.74069InformationExecute Print In 0 ms
18:10.52.74148InformationExecute Print In 0 ms
18:10.52.74247InformationExecute Print In 1 ms
18:10.52.74260InformationExecute Print In 0 ms
18:10.52.74264InformationExecute 3 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.52.74268InformationExecute Group In 0 ms
18:10.52.76133InformationExecute DbSource In 52 ms
18:10.52.76138InformationExecute 2 Source Command(s) In 122 ms
18:10.52.76204InformationExecute Print In 0 ms
18:10.52.76207InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.52.78713InformationExecute DbSource In 60 ms
18:10.52.84449InformationExecute DbSource In 82 ms
18:10.52.86999InformationExecute DbSource In 82 ms
18:10.52.87004InformationExecute 2 Source Command(s) In 143 ms
18:10.52.87049InformationExecute Print In 0 ms
18:10.52.87051InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.52.90513InformationExecute DbSource In 60 ms
18:10.52.90518InformationExecute 2 Source Command(s) In 142 ms
18:10.52.90552InformationExecute Print In 0 ms
18:10.52.90555InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.52.97725InformationExecute DbSource In 71 ms
18:10.52.98563InformationExecute DbSource In 114 ms
18:10.53.02855InformationExecute DbSource In 51 ms
18:10.53.02859InformationExecute 2 Source Command(s) In 122 ms
18:10.53.02890InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.02893InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.09621InformationExecute DbSource In 67 ms
18:10.53.09784InformationExecute DbSource In 112 ms
18:10.53.09788InformationExecute 2 Source Command(s) In 227 ms
18:10.53.09847InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.09849InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.15758InformationExecute DbSource In 61 ms
18:10.53.15764InformationExecute 2 Source Command(s) In 128 ms
18:10.53.15801InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.15804InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.16111InformationExecute DbSource In 62 ms
18:10.53.22597InformationExecute DbSource In 67 ms
18:10.53.22662InformationExecute DbSource In 65 ms
18:10.53.22666InformationExecute 2 Source Command(s) In 128 ms
18:10.53.22727InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.22730InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.27371InformationExecute DbSource In 46 ms
18:10.53.29415InformationExecute DbSource In 68 ms
18:10.53.29419InformationExecute 2 Source Command(s) In 136 ms
18:10.53.29452InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.29456InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.31960InformationExecute DbSource In 45 ms
18:10.53.31964InformationExecute 2 Source Command(s) In 92 ms
18:10.53.32012InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.32014InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.32822InformationExecute DbSource In 33 ms
18:10.53.35325InformationExecute DbSource In 32 ms
18:10.53.38262InformationExecute DbSource In 54 ms
18:10.53.38268InformationExecute 2 Source Command(s) In 87 ms
18:10.53.38317InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.38321InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.40036InformationExecute DbSource In 47 ms
18:10.53.40044InformationExecute 2 Source Command(s) In 80 ms
18:10.53.40104InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.40107InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.44331InformationExecute DbSource In 42 ms
18:10.53.46562InformationExecute DbSource In 82 ms
18:10.53.48331InformationExecute DbSource In 39 ms
18:10.53.48336InformationExecute 2 Source Command(s) In 82 ms
18:10.53.48393InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.48396InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.51615InformationExecute DbSource In 50 ms
18:10.53.51620InformationExecute 2 Source Command(s) In 132 ms
18:10.53.51662InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.51664InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.52868InformationExecute DbSource In 44 ms
18:10.53.56720InformationExecute DbSource In 38 ms
18:10.53.56725InformationExecute 2 Source Command(s) In 83 ms
18:10.53.56768InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.56771InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.58133InformationExecute DbSource In 64 ms
18:10.53.60847InformationExecute DbSource In 40 ms
18:10.53.66418InformationExecute DbSource In 82 ms
18:10.53.66424InformationExecute 2 Source Command(s) In 147 ms
18:10.53.66468InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.66472InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.66476InformationExecute Repeater In 1,103 ms
18:10.53.67565InformationExecute DbSource In 67 ms
18:10.53.67570InformationExecute 2 Source Command(s) In 107 ms
18:10.53.67626InformationExecute Print In 0 ms
18:10.53.67628InformationExecute 1 Renderable Command(s) In 0 ms
18:10.53.67632InformationExecute Repeater In 1,037 ms
18:10.53.67634InformationExecute 28 Renderable Command(s) In 1,114 ms
18:10.53.67638InformationExecute Group In 1,740 ms
18:10.53.67640InformationExecute Command(s) In 1,740 ms
Raw Request
Value
GET /?refresh=true&debug=true HTTP/1.1
Host: parsviunaco.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Cookie: rkey=; factorid=; agentnumber=41512
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

Request Data
ParamTypeParamNameParamValue
requestmethodeget
requestrawurl?refresh=true&debug=true
requesturl
queryrefreshtrue
querydebugtrue
requesthostparsviunaco.com
requestuser-agentMozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
requestaccepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
requestaccept-languageen-US,en;q=0.5
requestaccept-encodinggzip, deflate
requestconnectionkeep-alive
cookierkey
cookiefactorid
cookieagentnumber41512
requestupgrade-insecure-requests1
requestpragmano-cache
requestcache-controlno-cache
cmsdate12/2/2020
cmstime18:10
cmsdate220201202
cmstime2181051
cmsdate32020.12.02
requestrequestId00997594
requesthostip185.44.36.201
requesthostport80
requestclientip5.237.211.42
Routing Data
ParamTypeParamNameParamValueorder
requestmethodeget0
requestrawurl?refresh=true&debug=true1
requesturl2
queryrefreshtrue3
querydebugtrue4
requesthostparsviunaco.com5
requestuser-agentMozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.06
requestaccepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.87
requestaccept-languageen-US,en;q=0.58
requestaccept-encodinggzip, deflate9
requestconnectionkeep-alive10
cookierkey11
cookiefactorid12
cookieagentnumber4151213
requestupgrade-insecure-requests114
requestpragmano-cache15
requestcache-controlno-cache16
cmsdate12/2/202017
cmstime18:1018
cmsdate22020120219
cmstime218105120
cmsdate32020.12.0221
requestrequestId0099759422
requesthostip185.44.36.20123
requesthostport8024
requestclientip5.237.211.4225
httpExpiresmax-age=120000,public26
httpdateWed, 02 Dec 2020 18:10:18 GMT27
httpServerBasisCore 3.0.728
cmscontent<!doctype html> <html class="has-no-js" data-template="home" lang="fa" data-theme="light"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="description" content=" "> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <meta name="msapplication-TileColor" content="#000000"> <meta name="theme-color" content="#f2f2f2"> <title>پارس ویونا</title> <link rel="stylesheet" href="[##cms.cms.cdn##]/newd/css/main.css"> </head> <basis core="dbsource" source="basiscore" mid="1" lid="1" name="about" usedforid="1413815" > <member name="def" type="view" ></member> <member name="data1-aboutdef" type="view" request="rdfa" ></member> </basis> <basis core="dbsource" source="basiscore" mid="1" lid="1" name="article" usedforid="1413825" > <member name="def" type="view" ></member> <member name="data1-articledef" type="view" request="rdfa" ></member> </basis> <body> <basis core="call" file="t-header.inc"></basis> <div class="o-pages-wrapper" id="js-pjax-wrapper" style="opacity: 0;"> <div class="js-pjax-container || t-default" data-template="home" data-theme="light"> <basis core="call" file="menu.inc"></basis> <div class="o-scroll" data-module="Scroll"> <main> <header class="c-header-product" data-module="CarouselHeader"> <div class="c-header-product_slide js-carousel-product-slide"> <div class="c-header-product_info"> <div class="c-header-product_count"> 01 <span class="c-header-product_count_small">/07</span> </div> <div class="c-header-product_time"></div> </div> <div class="o-layout -right"> <div class="o-layout_item -main || c-header-product_wrapper"> <div class="o-container -medium"> <div class="c-header-product_details o-layout"> <div class="c-header-product_details_item o-layout_item u-7/12"> <p class="o-small">مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی<br> سالن های اجتماعات</p> </div> </div> <div class="c-header-product_heading js-animate" data-speed="2" data-position="top"> <h1 class="c-header-product_heading_text o-h -big -nomargin">Audio</h1> </div> </div> <div class="c-header-product_window"> <div class="c-header-product_bottom js-animate" data-speed="1" data-position="top"> <div class="c-header-product_bottom_container o-container -medium"> <a class="o-button -round -min || c-header-product_btn" href="/تجهیزات-"> <span class="o-button_label">مشاهده محصولات</span> </a> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_image o-image" id="js-product-image"> <div class="c-header-product_image-wrapper"> <div class="js-animate" data-speed="-1" data-target="#js-product-image"> <img src="newd/images/slider.jpg" class="js-preload" alt=""> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_slide js-carousel-product-slide"> <div class="c-header-product_info"> <div class="c-header-product_count"> 02 <span class="c-header-product_count_small">/07</span> </div> <div class="c-header-product_time"></div> </div> <div class="o-layout -right"> <div class="o-layout_item -main || c-header-product_wrapper"> <div class="o-container -medium"> <div class="c-header-product_details o-layout"> <div class="c-header-product_details_item o-layout_item u-7/12"> <p class="o-small">مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی<br> سالن های اجتماعات</p> </div> </div> <div class="c-header-product_heading js-animate" data-speed="2" data-position="top"> <h1 class="c-header-product_heading_text o-h -big -nomargin">Fino</h1> </div> </div> <div class="c-header-product_window"> <div class="c-header-product_bottom js-animate" data-speed="1" data-position="top"> <div class="c-header-product_bottom_container o-container -medium"> <a class="o-button -round -min || c-header-product_btn" href="/تجهیزات-"> <span class="o-button_label">مشاهده محصولات</span> </a> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_image o-image"> <div class="c-header-product_image-wrapper"> <div class="js-animate" data-speed="-1" data-target="#js-product-image"> <img src="newd/images/slider.jpg" class="js-preload" alt="Fino"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_slide js-carousel-product-slide"> <div class="c-header-product_info"> <div class="c-header-product_count"> 03 <span class="c-header-product_count_small">/07</span> </div> <div class="c-header-product_time"></div> </div> <div class="o-layout -right"> <div class="o-layout_item -main || c-header-product_wrapper"> <div class="o-container -medium"> <div class="c-header-product_details o-layout"> <div class="c-header-product_details_item o-layout_item u-7/12"> <p class="o-small">مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی<br> سالن های اجتماعات</p> </div> </div> <div class="c-header-product_heading js-animate" data-speed="2" data-position="top"> <h1 class="c-header-product_heading_text o-h -big -nomargin">Quadro</h1> </div> </div> <div class="c-header-product_window"> <div class="c-header-product_bottom js-animate" data-speed="1" data-position="top"> <div class="c-header-product_bottom_container o-container -medium"> <a class="o-button -round -min || c-header-product_btn" href="/تجهیزات-"> <span class="o-button_label">مشاهده محصولات</span> </a> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_image o-image"> <div class="c-header-product_image-wrapper"> <div class="js-animate" data-speed="-1" data-target="#js-product-image"> <img src="newd/images/slider.jpg" class="js-preload" alt="Fino"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_slide js-carousel-product-slide"> <div class="c-header-product_info"> <div class="c-header-product_count"> 04 <span class="c-header-product_count_small">/07</span> </div> <div class="c-header-product_time"></div> </div> <div class="o-layout -right"> <div class="o-layout_item -main || c-header-product_wrapper"> <div class="o-container -medium"> <div class="c-header-product_details o-layout"> <div class="c-header-product_details_item o-layout_item u-7/12"> <p class="o-small">مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی<br> سالن های اجتماعات</p> </div> </div> <div class="c-header-product_heading js-animate" data-speed="2" data-position="top"> <h1 class="c-header-product_heading_text o-h -big -nomargin">Expo</h1> </div> </div> <div class="c-header-product_window"> <div class="c-header-product_bottom js-animate" data-speed="1" data-position="top"> <div class="c-header-product_bottom_container o-container -medium"> <a class="o-button -round -min || c-header-product_btn" href="/تجهیزات-"> <span class="o-button_label">مشاهده محصولات</span> </a> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_image o-image"> <div class="c-header-product_image-wrapper"> <div class="js-animate" data-speed="-1" data-target="#js-product-image"> <img src="newd/images/slider.jpg" class="js-preload" alt="Expo"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_slide js-carousel-product-slide"> <div class="c-header-product_info"> <div class="c-header-product_count"> 05 <span class="c-header-product_count_small">/07</span> </div> <div class="c-header-product_time"></div> </div> <div class="o-layout -right"> <div class="o-layout_item -main || c-header-product_wrapper"> <div class="o-container -medium"> <div class="c-header-product_details o-layout"> <div class="c-header-product_details_item o-layout_item u-7/12"> <p class="o-small">مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی<br> سالن های اجتماعات</p> </div> </div> <div class="c-header-product_heading js-animate" data-speed="2" data-position="top"> <h1 class="c-header-product_heading_text o-h -big -nomargin">Expo</h1> </div> </div> <div class="c-header-product_window"> <div class="c-header-product_bottom js-animate" data-speed="1" data-position="top"> <div class="c-header-product_bottom_container o-container -medium"> <a class="o-button -round -min || c-header-product_btn" href="/تجهیزات-"> <span class="o-button_label">مشاهده محصولات</span> </a> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_image o-image"> <div class="c-header-product_image-wrapper"> <div class="js-animate" data-speed="-1" data-target="#js-product-image"> <img src="newd/images/slider.jpg" class="js-preload" alt="Expo"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_slide js-carousel-product-slide"> <div class="c-header-product_info"> <div class="c-header-product_count"> 06 <span class="c-header-product_count_small">/07</span> </div> <div class="c-header-product_time"></div> </div> <div class="o-layout -right"> <div class="o-layout_item -main || c-header-product_wrapper"> <div class="o-container -medium"> <div class="c-header-product_details o-layout"> <div class="c-header-product_details_item o-layout_item u-7/12"> <p class="o-small">مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی<br> سالن های اجتماعات</p> </div> </div> <div class="c-header-product_heading js-animate" data-speed="2" data-position="top"> <h1 class="c-header-product_heading_text o-h -big -nomargin">Planika</h1> </div> </div> <div class="c-header-product_window"> <div class="c-header-product_bottom js-animate" data-speed="1" data-position="top"> <div class="c-header-product_bottom_container o-container -medium"> <a class="o-button -round -min || c-header-product_btn" href="/تجهیزات-"> <span class="o-button_label">مشاهده محصولات</span> </a> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_image o-image"> <div class="c-header-product_image-wrapper"> <div class="js-animate" data-speed="-1" data-target="#js-product-image"> <img src="newd/images/slider.jpg" class="js-preload" alt="Planika"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_slide js-carousel-product-slide"> <div class="c-header-product_info"> <div class="c-header-product_count"> 07 <span class="c-header-product_count_small">/07</span> </div> <div class="c-header-product_time"></div> </div> <div class="o-layout -right"> <div class="o-layout_item -main || c-header-product_wrapper"> <div class="o-container -medium"> <div class="c-header-product_details o-layout"> <div class="c-header-product_details_item o-layout_item u-7/12"> <p class="o-small">مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی<br> سالن های اجتماعات</p> </div> </div> <div class="c-header-product_heading js-animate" data-speed="2" data-position="top"> <h1 class="c-header-product_heading_text o-h -big -nomargin">Arco</h1> </div> </div> <div class="c-header-product_window"> <div class="c-header-product_bottom js-animate" data-speed="1" data-position="top"> <div class="c-header-product_bottom_container o-container -medium"> <a class="o-button -round -min || c-header-product_btn" href="/تجهیزات-"> <span class="o-button_label">مشاهده محصولات</span> </a> </div> </div> </div> <div class="c-header-product_image o-image" > <div class="c-header-product_image-wrapper"> <div class="js-animate" data-speed="-1" data-target="#js-product-image"> <img src="newd/images/slider.jpg" class="js-preload" alt="Arco"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </header> <div class="o-layout -right about"> <div class="o-layout_item -main"> <div class="o-container -medium"> <div class="o-blocks -margin-small o-layout -flex@from-small -stretch"> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small"> <div class="o-block -middle -medium -margin -min" id="js-content-1"> <span class="o-line -v -tr -desktop js-animate" data-speed="3" data-target="#js-content-1"></span> <span class="o-line -v -br -desktop js-animate" data-speed="6" data-target="#js-content-1"></span> <div class="o-block_title -top"> <p class="o-small js-animate" data-speed="0.5">درباره ما</p> </div> <div class="row-text"> <div class="o-block_text about-pars" itemscope itemtype="[##about.data1-aboutdef.link##]"> <basis core="print" datamembername="about.def"> <face filter="valueid=14913529"> <div itemprop="@vocabulary">@largetext</div> </face> </basis> <br> <br> <div class="row-text mt-10"> <div class="o-block_text "> <a href="/درباره-شرکت-پارس-ویونا" class="more">مطالعه بیشتر</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small"> <div class="o-block -middle -margin -min || c-home_vertical-punchline" id="js-title-1"> <h2 class="o-block_heading -v o-h1"> <div class="js-animate" data-speed="0.25" data-target="#js-title-1" data-horizontal="true">Simultaneous </div> <div class="js-animate" data-speed="-0.75" data-target="#js-title-1" data-horizontal="true"><span class="o-h_line"></span> design and </div> <div class="js-animate" data-speed="0.75" data-target="#js-title-1" data-horizontal="true">execution of all </div> <div class="js-animate" data-speed="-0.25" data-target="#js-title-1" data-horizontal="true"> activities of a hall</div> </h2> </div> </div> </div> </div> <div class="o-container complate-project"> <div class="o-blocks o-layout -flex@from-small"> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small u-3/5@to-small"> <div class="o-block -padding"> <a href="/پروژه-های-طراحی-شده"> <p class="o-small js-animate" data-speed="1">پروژه های طراحی شده پارس ویونا را در این قسمت مشاهده نمایید</p></a> </div> </div> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small u-2/5@to-small"> <div class="o-block -left" id="js-content-2"> <span class="o-line -h -bl -desktop js-animate" data-speed="4.5" data-target="#js-content-2" data-horizontal="true"></span> <div class="o-image -small" id="js-img-1"> <img class="js-animate" src="newd/images/p.jpg" data-speed="-0.75" data-target="#js-img-1"> </div> </div> </div> </div> <div class="o-blocks o-layout -flex@from-small"> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small u-3/5@to-small"> <div class="o-block -offset-left"> <div class="o-image" id="js-img-2"> <img class="js-animate" src="newd/images/p2.jpg" data-speed="-1.25" data-target="#js-img-2"> </div> </div> </div> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small u-2/5@to-small"></div> </div> <div class="o-blocks o-layout || c-home_glass-infos"> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small"> <div class="o-layout"> <div class="o-layout_item u-1 || c-home_glass-infos_col"> <a href="/پروژه-های-اجرا-شده"> <p class="o-small js-animate" data-speed="2">پروژه های اجرا شده پارس ویونا را در این قسمت مشاهده نمایید</p></a> </div> </div> </div> </div> <div class="o-blocks -margin-small o-layout -flex@from-small || c-home_glass-partition"> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small show-mobail"> <div class="o-image" id="js-img-3"> <img class="js-animate" src="newd/images/article.jpg" data-speed="-1.25" data-target="#js-img-3"> </div> </div> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small" itemscope itemtype="[##article.data1-articledef.link##]"> <div class="o-block -middle || c-home_glass-partition_content"> <div class="o-line -tr -h -desktop js-animate" data-speed="6" data-horizontal="true"></div> <div class="o-line -br -v -desktop js-animate" data-speed="3"></div> <div> <div class="row-text"> <h2 class="o-block_heading o-h1 -max"> <div class="js-animate" data-speed="0.5">Specialized </div> <div class="js-animate" data-speed="0.75"><span class="o-h_line"></span>article</div> </h2> </div> <basis core="print" datamembername="article.def"> <face filter="typeid=150"> <div class="row-text"> <div class="o-block_text article-title -max" itemprop="@vocabulary"> @answer </div> </div> </face> </basis> <basis core="print" datamembername="article.def"> <face filter="prpid=7244"> <div class="row-text"> <div class="o-block_text -max"> <p> @largetext </p> </div> </div> </face> </basis> <div class="row-text mt-10"> <div class="o-block_text -max"> <a href="/مقاله-شاخص" class="more">مطالعه بیشتر</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="o-layout_item u-1/2@from-small show-desktop"> <div class="o-image" id="js-img-4"> <img class="js-animate" src="newd/images/article.jpg" data-speed="-1.25" data-target="#js-img-3"> </div> </div> </div> <div class="o-block -customize -offset-right"> <h2 class="o-block_heading -v -v-top o-h1" id="js-title-3"> <div class="js-animate" data-speed="-0.75" data-target="#js-title-3" data-horizontal="true"> Products </div> <div class="js-animate" data-speed="0.75" data-target="#js-title-3" data-horizontal="true"> <span class="o-h_line"></span>used </div> <div class="js-animate" data-speed="-0.25" data-target="#js-title-3" data-horizontal="true"> <span class="o-h_line"></span>in the project</div> </h2> <basis core="dbsource" source="media" name="db" lid="1" usedforid="1256346" sourcemid="service"> <member name="gallery" type="list" format="4" postsql="select * from [db.gallery] limit(1)"></member> </basis> <div class="imgTag box1"> <div class="tag-wrapper overlayClick "> <basis core="print" datamembername="db.gallery"> <face> <p id="test" class="rrr"> <img class="demo-box img " id="image" src=" [##cms.cms.cdn##]/@largeimg" width=" " height=" " /> </p> </face> </basis> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </main> <basis core="call" file="t-footer.inc"></basis> </div> </div> </div> <basis core="call" file="social.inc"></basis> <script src="[##cms.cms.cdn##]/newd/js/main.min.js"></script> <script src="[##cms.cms.cdn##]/newd/js/vendors.js"></script> <basis core="dbsource" source="basiscore" mid="19" name="db" lid="1" usedforid="1256346"> <member name="projinfo" type="list"></member> </basis> <basis core="dbsource" source="media" name="db" usedforid="1522503"> <member name="list" type="list" request="taglist" /> </basis> <basis core="group" name="d"> <script> window.addEventListener("load", event => { naturalWidth = document.getElementById("image").naturalWidth; naturalHeight = document.getElementById("image").naturalHeight; var image = $('#image'); var xRatio = naturalWidth / image.width(); var yRatio = naturalHeight / image.height(); var width = image.width(); var height = image.height(); $(".projecttShowPage .ProjectDetails").css("height",height+20); if(naturalWidth<=xRatio){ $(".imgTag img" ).css({ "width": "auto", }); }else{ $(".imgTag img" ).css({ "width": "100%", }); } <basis core="print" datamembername="db.list"> <layout> var price=[@child] </layout> <face> {{"id":"@id", "xCoordinates":"@xCoordinates", "yCoordinates":"@yCoordinates", "mediaid":"@mediaid", "usedforid":"@usedforid", "link":"@link", "description":"@description" }}, </face> <else-layout> var price='null' </else-layout> </basis> if(price != 'null'){ tagList( price , width, height, xRatio, yRatio); } function tagList ( price , width, height, xRatio, yRatio) { for (i=0 ; i<(price.length) ; i++) { $(".rrr").append('<div data-id="' + price[i].usedforid + '" class=" tag-item tag' + price[i].id + '" ><span class="hover-tag"></span><span class="fa-tag11 overlayClick tag-item-image swingimage ShowTag" data-id="' + price[i].usedforid + '" data-tooltip=" " data-usedforid=" "></span><div class="load-product"></div> </div>'); xCoordinates = price[i].xCoordinates / xRatio; yCoordinates = price[i].yCoordinates / yRatio; var iconWidth = parseInt($(".tag" + price[i].id).find(".tag-item-image").width()); var iconHeight = $(".tag" + price[i].id).find(".tag-item-image").height(); var left = xCoordinates - iconWidth ; var top = yCoordinates ; $(".tag" + price[i].id).css({ "position": "absolute", "left": left + "px", "top": top + "px", "z-index": "214748" }); } } }); </script> </basis> <script> if (screen.width >= 1200) { $('body').on('mouseover', '.tag-item', function () { var rt = ($(window).width() - ($(this).offset().left + $(this).outerWidth())); if(rt < 200){ var id=$(this).attr("data-id"); $(this).css("z-index","214748361") $(this).children(".load-product").show(); $(this).children(".load-product").addClass("load-producty") $(this).children(".load-product").css("right","33px"); $(this).children(".load-product").load("/load-prjinfo.bc?ownerid=[##db.projinfo.ownerid##]&id="+id); } else{ var id=$(this).attr("data-id"); $(this).css("z-index","214748361") $(this).children(".load-product").show(); $(this).children(".load-product").addClass("load-productx") $(this).children(".load-product").load("/load-prjinfo.bc?ownerid=[##db.projinfo.ownerid##]&id="+id); } }); $('body').on('mouseout', '.tag-item', function () { $(this).children(".load-product").hide(); $(this).css("z-index","214748") }); } </script> </body> </html>29

cmsil_callfalse31
cmspagesizeid5869232
cmspageurlnull33
cmspageid6921334
cmsdmnid416635
cmsdomainid416636
cmsownerid836337
cmslink_pagedefault.bc?refresh=true&debug=true38
cmsPhysicalPath\\192.168.96.2\b\39
cmstemppath\\192.168.96.2\b\temp\40
cmscdnhttp://cdn.basiscore.net/parsviunaco.com41
cmsagentnumber4151242
cmsrandom043
cmsdefaultpath\\192.168.96.2\b\44
cmswidthrange-1,-145
webserverindex146
webservergziptrue47
webserverchunkedfalse48
webserverchunksize049
webserveretag"69213"50
webserverlastmodifiedWed, 02 Dec 2020 18:01:23 GMT51
httpCache-Controlpublic,max-age=12000052
webservermimetext/html; charset=UTF-853
webserverheadercode200 Ok54
webserverfilepath55
webserverid6921356
webserverdomainparsviunaco.com57
webserverFileContent58
webservercookie59
webserverdebugfalse60
index4sourcenull61
index4destinationnull62
index4properties{"deform":"true"}63
index4sizenull64
index4zippathnull65
cmsshowcmserrortrue66
httpX-XSS-Protection1; mode=block67
webserversavehtml{"name":"95290","path":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8363\\DomainTemplates\\4166\\cache\\","mime":"text/html","archive":{"main":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8363\\DomainTemplates\\4166\\cache\\archive\\95290","compressed":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8363\\DomainTemplates\\4166\\cache\\archive\\compressed\\95290"}}68
cms.request
methoderawurlurlhostuser-agentacceptaccept-languageaccept-encodingconnectionupgrade-insecure-requestspragmacache-controlrequestidhostiphostportclientip
get?refresh=true&debug=trueparsviunaco.comMozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8en-US,en;q=0.5gzip, deflatekeep-alive1no-cacheno-cache00997594185.44.36.201805.237.211.42
cms.query
refreshdebug
truetrue
cms.cookie
rkeyfactoridagentnumber
41512
cms.cms
datetimedate2time2date3page_ilil_callpagesizeidpageurlpageiddomainidowneridlink_pagetemppathcdnagentnumberrandomdefaultpathwidthrangeshowcmserror

cms.http
expiresdateservercache-controlx-xss-protection
max-age=120000,publicWed, 02 Dec 2020 18:10:18 GMTBasisCore 3.0.7public,max-age=1200001; mode=block
cms.webserver
indexgzipchunkedchunksizeetaglastmodifiedmimeheadercodefilepathiddomainfilecontentcookiedebugsavehtml
1truefalse0"69213"Wed, 02 Dec 2020 18:01:23 GMTtext/html; charset=UTF-8200 Ok69213parsviunaco.comfalse{"name":"95290","path":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8363\\DomainTemplates\\4166\\cache\\","mime":"text/html","archive":{"main":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8363\\DomainTemplates\\4166\\cache\\archive\\95290","compressed":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8363\\DomainTemplates\\4166\\cache\\archive\\compressed\\95290"}}
cms.index4
sourcedestinationpropertiessizezippath
nullnull{"deform":"true"}nullnull
IL
Value

t-header.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call
t-header.inc<header class="c-header" data-module="Header"> <a href="/" class="c-header_logo"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/logo-header.png" class="c-header_logo_image"> </a> <button class="c-header_burger js-header-navbutton" type="button"> <span class="c-header_burger_icon"></span> </button> <br> <button class="c-header_burger login-info" type="button"> </button> <br> <button class="c-header_burger search" type="button"> <span class="c-header_search_icon"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/search.png" class="img-search"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/search-hover.png" class="img-search-hover"> </span> </button> </header> <script src="[##cms.cms.cdn##]/newd/js/login-js.js" defer></script>{"$type":"group","core":"group","name":"ROOT_GROUP","Commands":[{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":["<header class=\"c-header\" data-module=\"Header\">\r\n\t<a href=\"/\" class=\"c-header_logo\">\r\n <img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/logo-header.png\" class=\"c-header_logo_image\">\r\n </a>\r\n <button class=\"c-header_burger js-header-navbutton\" type=\"button\"> <span class=\"c-header_burger_icon\"></span> </button>\r\n\t<br>\r\n\r\n\t<button class=\"c-header_burger login-info\" type=\"button\">\r\n\t\r\n\t</button>\r\n\r\n\t<br>\r\n\t <button class=\"c-header_burger search\" type=\"button\">\r\n\t\t<span class=\"c-header_search_icon\"> \r\n\t\t <img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/search.png\" class=\"img-search\">\r\n\t\t <img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/search-hover.png\" class=\"img-search-hover\">\t\r\n\t\t</span>\t\r\n\t</button>\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n</header>\r\n\r\n\r\n<script src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/js/login-js.js\" defer></script>"]}]}72371823730
menu.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call

t-footer.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call
t-footer.inc<basis core="dbsource" source="basiscore" mid="5" lid="1" name="contact" usedforid="8363" > <member name="footer" type="view" ></member> <member name="data1-footer" type="view" request="rdfa" ></member> </basis> <footer class="c-footer || js-animate" data-callback="footerInview.App()" data-repeat data-viewport-offset="0.8,0"> <div class="o-container -small"> <div class="c-footer_inner -desktop"> <div class="c-footer_main o-layout -flex"> <div class="o-layout_item u-2/3"> <h3 class="o-h1 -nomargin"> <div class="js-animate" data-speed="0.25" data-position="bottom">Desighn </div> <div class="js-animate" data-speed="0.75" data-position="bottom">consulting and </div> <div class="js-animate" data-speed="1.25" data-position="bottom">implementtation </div> <div class="js-animate" data-speed="1.75" data-position="bottom">of interior</div> <div class="js-animate" data-speed="1.75" data-position="bottom">architecture</div> </h3> </div> <div class="o-layout_item u-1/3"> <nav class="c-footer_nav"> <ul class="c-footer_nav_list"> <li> <a class="c-footer_link" href="">تجهیزات</a> </li> <li> <a class="c-footer_link" href="">خدمات</a> </li> <li> <a class="c-footer_link" href="">پروژه ها</a> </li> <li> <a class="c-footer_link" href="">بلاگ</a> </li> <li> <a class="c-footer_link" href="">تماس با ما</a> </li> <li> <a class="c-footer_link" href="">درباره ما</a> </li> </ul> </nav> </div> </div> <div class="o-layout || c-footer_coords"> <div class="o-layout_item u-2/6 u-text-left"> <span class="c-footer_link namasite"> <a href="www.namasite.ir"> <span>طراحی و بهینه سازی سایت، نماسایت</span> <span><img src="newd/images/copyright.png" class="img-responsive"></span> </a> </span> </div> <div class="o-layout_item u-2/6 u-text-center" itemscope itemtype="[##contact.data1-footer.link##]"> <basis core="print" datamembername="contact.footer"> <face filter="prpid=8013"> <span class="c-footer_link address" itemprop="@vocabulary"> @answer </span> </face> </basis> </div> <div class="o-layout_item u-2/6 phone-col"> <basis core="print" datamembername="contact.footer"> <face filter="valueid=10816020"> <a class="c-footer_link -small -line" href="tel:@answer" itemprop="@vocabulary"> <span class="cal" >@answer</span> <span class="text"> :تلفن</span> </a> </face> </basis> </div> </div> </div> <div class="c-footer_inner -mobile"> <div class="c-footer_social"> <span class="flow-left-text">Follow <br> us</span> <ul class="c-footer_social_list"> <li> <a class="c-social_link" href="" target="_blank"> <img src="newd/images/1.png" class="img-social"> <img src="newd/images/1-hover.png" class="img-social-hover"> </a> </li> <li> <a class="c-social_link" href="https://t.me/MajidGh1972/" target="_blank"> <img src="newd/images/2.png" class="img-social"> <img src="newd/images/2-hover.png" class="img-social-hover"> </a> </li> <li> <a class="c-social_link" href="" target="_blank"> <img src="newd/images/3.png" class="img-social"> <img src="newd/images/3-hover.png" class="img-social-hover"> </a> </li> <li class="text-fallow">با ما در ارتباط باشید</li> </ul> </div> </div> </div> <span class="c-footer_credits -mobile"> <span class="c-footer_link namasite"> <a href="www.namasite.ir" data-pjax-state=""> <span>طراحی و بهینه سازی سایت، نماسایت</span> <span><img src="newd/images/copyright.png" class="img-responsive"></span> </a> </span> </span> </footer>{"$type":"group","core":"group","name":"ROOT_GROUP","Commands":[{"$type":"dbsource","core":"dbsource","ConnectionName":"basiscore","extra-attribute":{"mid":"5","lid":"1","usedforid":"8363"},"name":"contact","Members":[{"name":"footer","extra-attribute":{"type":"view"}},{"name":"data1-footer","extra-attribute":{"type":"view","request":"rdfa"}}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":["\r\n\r\n\r\n<footer class=\"c-footer || js-animate\" data-callback=\"footerInview.App()\" data-repeat data-viewport-offset=\"0.8,0\">\r\n <div class=\"o-container -small\">\r\n <div class=\"c-footer_inner -desktop\">\r\n <div class=\"c-footer_main o-layout -flex\">\r\n <div class=\"o-layout_item u-2/3\">\r\n <h3 class=\"o-h1 -nomargin\">\r\n <div class=\"js-animate\" data-speed=\"0.25\" data-position=\"bottom\">Desighn </div>\r\n <div class=\"js-animate\" data-speed=\"0.75\" data-position=\"bottom\">consulting and </div>\r\n <div class=\"js-animate\" data-speed=\"1.25\" data-position=\"bottom\">implementtation </div>\r\n <div class=\"js-animate\" data-speed=\"1.75\" data-position=\"bottom\">of interior</div>\r\n <div class=\"js-animate\" data-speed=\"1.75\" data-position=\"bottom\">architecture</div>\r\n </h3>\r\n </div>\r\n <div class=\"o-layout_item u-1/3\">\r\n \r\n \r\n <nav class=\"c-footer_nav\">\r\n <ul class=\"c-footer_nav_list\">\r\n <li>\r\n <a class=\"c-footer_link\" href=\"\">تجهیزات</a> \r\n </li>\r\n <li> \r\n <a class=\"c-footer_link\" href=\"\">خدمات</a> \r\n </li>\r\n <li>\r\n <a class=\"c-footer_link\" href=\"\">پروژه ها</a>\r\n </li>\r\n <li> \r\n <a class=\"c-footer_link\" href=\"\">بلاگ</a>\r\n </li>\r\n <li> \r\n <a class=\"c-footer_link\" href=\"\">تماس با ما</a> \r\n </li>\r\n <li> \r\n <a class=\"c-footer_link\" href=\"\">درباره ما</a>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n </nav>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div class=\"o-layout || c-footer_coords\">\r\n \r\n \r\n <div class=\"o-layout_item u-2/6 u-text-left\"> \r\n <span class=\"c-footer_link namasite\">\r\n <a href=\"www.namasite.ir\">\r\n <span>طراحی و بهینه سازی سایت، نماسایت</span>\r\n <span><img src=\"newd/images/copyright.png\" class=\"img-responsive\"></span>\r\n \r\n </a>\r\n </span>\r\n </div>\r\n <div class=\"o-layout_item u-2/6 u-text-center\" itemscope itemtype=\"",{"Params":[{"Source":"contact","Member":"data1-footer","Column":"link"}]},"\"> \r\n \r\n "]},{"$type":"print","core":"print","data-member-name":"contact.footer","faces":[{"filter":"prpid=8013","content":"\r\n <span class=\"c-footer_link address\" itemprop=\"@vocabulary\">\r\n \r\n @answer\r\n </span>\r\n "}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":"\r\n \r\n \r\n \r\n </div>\t\r\n <div class=\"o-layout_item u-2/6 phone-col\"> \r\n "},{"$type":"print","core":"print","data-member-name":"contact.footer","faces":[{"filter":"valueid=10816020","content":"\r\n <a class=\"c-footer_link -small -line\" href=\"tel:@answer\" itemprop=\"@vocabulary\">\r\n \r\n <span class=\"cal\" >@answer</span>\r\n \r\n <span class=\"text\"> :تلفن</span>\r\n </a> \r\n "}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":"\r\n </div>\r\n \r\n </div>\r\n </div>\r\n <div class=\"c-footer_inner -mobile\">\r\n \r\n \r\n <div class=\"c-footer_social\"> <span class=\"flow-left-text\">Follow <br> us</span>\r\n <ul class=\"c-footer_social_list\">\r\n \r\n <li> \r\n <a class=\"c-social_link\" href=\"\" target=\"_blank\">\r\n <img src=\"newd/images/1.png\" class=\"img-social\">\r\n <img src=\"newd/images/1-hover.png\" class=\"img-social-hover\">\t\r\n </a> \r\n </li>\r\n <li> \r\n <a class=\"c-social_link\" href=\"https://t.me/MajidGh1972/\" target=\"_blank\">\r\n <img src=\"newd/images/2.png\" class=\"img-social\">\r\n <img src=\"newd/images/2-hover.png\" class=\"img-social-hover\">\t\r\n </a> \r\n </li>\r\n <li> \r\n <a class=\"c-social_link\" href=\"\" target=\"_blank\">\r\n <img src=\"newd/images/3.png\" class=\"img-social\">\r\n <img src=\"newd/images/3-hover.png\" class=\"img-social-hover\">\t\r\n </a> \r\n </li> \r\n <li class=\"text-fallow\">با ما در ارتباط باشید</li>\r\n </ul>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n <span class=\"c-footer_credits -mobile\">\r\n <span class=\"c-footer_link namasite\">\r\n <a href=\"www.namasite.ir\" data-pjax-state=\"\">\r\n <span>طراحی و بهینه سازی سایت، نماسایت</span>\r\n <span><img src=\"newd/images/copyright.png\" class=\"img-responsive\"></span>\r\n\r\n </a>\r\n </span>\r\n </span>\r\n</footer>"}]}72369823750
social.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call
social.inc<ul class="c-social"> <li class="c-social_item"> <a class="c-social_link" href="" target="_blank"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/1.png" class="img-social"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/1-hover.png" class="img-social-hover"> </a> </li> <li class="c-social_item"> <a class="c-social_link" href="https://t.me/MajidGh1972/" target="_blank"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/2.png" class="img-social"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/2-hover.png" class="img-social-hover"> </a> </li> <li class="c-social_item"> <a class="c-social_link" href="" target="_blank"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/3.png" class="img-social"> <img src="[##cms.cms.cdn##]/newd/images/3-hover.png" class="img-social-hover"> </a> </li> </ul>{"$type":"group","core":"group","name":"ROOT_GROUP","Commands":[{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":["<ul class=\"c-social\">\r\n<li class=\"c-social_item\">\r\n <a class=\"c-social_link\" href=\"\" target=\"_blank\">\r\n\t<img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/1.png\" class=\"img-social\">\r\n\t<img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/1-hover.png\" class=\"img-social-hover\">\t\r\n </a> \r\n</li>\r\n<li class=\"c-social_item\"> \r\n <a class=\"c-social_link\" href=\"https://t.me/MajidGh1972/\" target=\"_blank\">\r\n\t<img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/2.png\" class=\"img-social\">\r\n\t<img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/2-hover.png\" class=\"img-social-hover\">\t\r\n </a> \r\n</li>\r\n<li class=\"c-social_item\">\r\n <a class=\"c-social_link\" href=\"\" target=\"_blank\">\r\n\t<img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/3.png\" class=\"img-social\">\r\n\t<img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/newd/images/3-hover.png\" class=\"img-social-hover\">\t\r\n </a>\r\n</li>\r\n\r\n\r\n</ul>"]}]}72376823790
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'about'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='about' source='basiscore' mid='1' lid='1' usedforid='1413815'><member name='def' type='view'></member><member name='data1-aboutdef' type='view' request='rdfa'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'article'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='article' source='basiscore' mid='1' lid='1' usedforid='1413825'><member name='def' type='view'></member><member name='data1-articledef' type='view' request='rdfa'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='product' postsql='select * from [menu.product] where parentid=22561 ' type='tree' request='cat' parentid='22561'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'media' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='media' lid='1' usedforid='1256346' sourcemid='service'><member name='gallery' postsql='select * from [db.gallery] limit(1)' type='list' format='4'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'contact'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='contact' source='basiscore' mid='5' lid='1' usedforid='8363'><member name='footer' type='view'></member><member name='data1-footer' type='view' request='rdfa'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='basiscore' mid='19' lid='1' usedforid='1256346'><member name='projinfo' type='list'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'media' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='media' usedforid='1522503'><member name='list' type='list' request='taglist'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=23441 ' type='tree' request='cat' parentid='23441'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=23441 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='23441'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=23441 ' type='tree' request='cat' parentid='23441'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=23475 ' type='tree' request='cat' parentid='23475'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=23441 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='23441'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=23475 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='23475'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=23475 ' type='tree' request='cat' parentid='23475'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=27931 ' type='tree' request='cat' parentid='27931'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=23475 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='23475'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=27931 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='27931'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=27931 ' type='tree' request='cat' parentid='27931'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=27935 ' type='tree' request='cat' parentid='27935'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=27935 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='27935'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=27931 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='27931'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=27979 ' type='tree' request='cat' parentid='27979'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=27979 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='27979'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=27935 ' type='tree' request='cat' parentid='27935'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=28083 ' type='tree' request='cat' parentid='28083'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=27935 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='27935'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=28083 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='28083'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=27979 ' type='tree' request='cat' parentid='27979'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=27979 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='27979'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=28086 ' type='tree' request='cat' parentid='28086'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=28083 ' type='tree' request='cat' parentid='28083'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=28086 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='28086'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=28083 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='28083'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=28094 ' type='tree' request='cat' parentid='28094'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=28086 ' type='tree' request='cat' parentid='28086'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=28086 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='28086'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=28094 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='28094'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=28094 ' type='tree' request='cat' parentid='28094'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=51236 ' type='tree' request='cat' parentid='51236'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=28094 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='28094'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'menu'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='menu' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='subproduct' postsql='select * from [menu.subproduct] where parentid=51236 ' type='tree' request='cat' parentid='51236'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=51236 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='51236'></member></basis>
params
dmnid4166
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'count'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='count' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='cat' postsql='select *,count(parentid) as cnt from [count.cat] where parentid=51236 group by parentid ' type='tree' request='cat' parentid='51236'></member></basis>
params
dmnid4166
about.def
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114913528111627243141381500null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهدرباره ما00درباره ماnull
214913529111627246141381500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>شرکت پارس ویونا (با مسئولیت محدود و شماره ثبت 301412) جهت طراحی ، مشاوره و اجرای معماری داخلی ، آکوستیک ، تجهیزات و سیستم های مختلف سالن های اجتماعات ،سینما،آمفی تاتر،کنفرانس و ....تاسیس گردیده است.</p><p></p><p>این شرکت با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان مجرب به منظور مشاوره ، طراحی و اجرای معماری داخلی و تجهیز فضاهای فرهنگی ، هنری ، آموزشی و اداری از جمله سالن های اجتماعات ، آمفی تائتر ، کنفرانس و.... تاسیس یافته و با توجه به هزینه بالای ایجاد سالن های تعریف شده فوق ، هدف این شرکت طراحی و اجرای همزمان کلیه فعالیت های یک سالن به صور ت کلید تحویل (Turn Key) و طی قرارداد و اجرا (EPC) همراه با مد نظر قرار دادن کاربری نهایی، رعایت استاندارد های لازم ، کوتاه نمودن زمان اجرا و تضمین طراحی و اجرا می باشد .</p><p></p>درباره ما00درباره ما<p>شرکت پارس ویونا (با مسئولیت محدود و شماره ثبت 301412) جهت طراحی ، مشاوره و اجرای معماری داخلی ، آکوستیک ، تجهیزات و سیستم های مختلف سالن های اجتماعات ،سینما،آمفی تاتر،کنفرانس و ....تاسیس گردیده است.</p><p></p><p>این شرکت با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان مجرب به منظور مشاوره ، طراحی و اجرای معماری داخلی و تجهیز فضاهای فرهنگی ، هنری ، آموزشی و اداری از جمله سالن های اجتماعات ، آمفی تائتر ، کنفرانس و.... تاسیس یافته و با توجه به هزینه بالای ایجاد سالن های تعریف شده فوق ، هدف این شرکت طراحی و اجرای همزمان کلیه فعالیت های یک سالن به صور ت کلید تحویل (Turn Key) و طی قرارداد و اجرا (EPC) همراه با مد نظر قرار دادن کاربری نهایی، رعایت استاندارد های لازم ، کوتاه نمودن زمان اجرا و تضمین طراحی و اجرا می باشد .</p><p></p>
314913530111627246141381500null25011000محتوای_کلیnull <p>اخیرا نیز با مطالعات و بررسی های گسترده ای که در زمینه تولید و بکارگیری انواع پانل های آکوستیک و مواد اولیه مناسب صورت گرفته ، ضمن ایجاد نوآوری در طرح و متریال های مورد استفاده جهت فضاهای مورد نظر ، به موفقیت هایی در خصوص بهبود پارامترهای بهره برداری دست یافته است تا گام کوچکی در راه اعتلای فضاهای فرهنگی و اداری کشور بردارد. </p>چشم انداز00چشم انداز<p>اخیرا نیز با مطالعات و بررسی های گسترده ای که در زمینه تولید و بکارگیری انواع پانل های آکوستیک و مواد اولیه مناسب صورت گرفته ، ضمن ایجاد نوآوری در طرح و متریال های مورد استفاده جهت فضاهای مورد نظر ، به موفقیت هایی در خصوص بهبود پارامترهای بهره برداری دست یافته است تا گام کوچکی در راه اعتلای فضاهای فرهنگی و اداری کشور بردارد. </p>
414913531111627246141381500null25011000محتوای_کلیnull <p>در این راستا خدمات شرکت با ارایه مشاوره در زمینه طراحی داخلی و آکوستیک ، صوت و تصویر ، تاسیسات مکانیکی ، روشنایی عمومی و اختصاصی ، مبلمان و سایر لوازم و تجهیزات جانبی آغاز شده و در ادامه اجرای تخصصی هر کدام از موارد فوق بصورت کلید تحویل صورت پذیرفته که تا راه اندازی ، ارایه خدمات پس از فروش و گارانتی تجهیزات و لوازم ، در طول مدت بهره برداری ادامه می یابد.</p>خدمات00خدمات<p>در این راستا خدمات شرکت با ارایه مشاوره در زمینه طراحی داخلی و آکوستیک ، صوت و تصویر ، تاسیسات مکانیکی ، روشنایی عمومی و اختصاصی ، مبلمان و سایر لوازم و تجهیزات جانبی آغاز شده و در ادامه اجرای تخصصی هر کدام از موارد فوق بصورت کلید تحویل صورت پذیرفته که تا راه اندازی ، ارایه خدمات پس از فروش و گارانتی تجهیزات و لوازم ، در طول مدت بهره برداری ادامه می یابد.</p>
514913532111627246141381500null25011000محتوای_کلیnull <p>ضمنا این شرکت با بهره مندی از توان فنی و امکانات تخصصی کنسرسیوم هایی چون شبکه نما ایرانیان با توان طراحی و اجرای انواع سیستم های صوتی و تصویری و در اختیار داشتن نمایندگی ، از انواع برندهای معتبر دنیا من جمله : LITE PUTER, DYNACORD SANYO , MUNDO COLOR, SHOW , LAMPO , EV و شرکت های تولید کننده صندلی با امکان طراحی و ساخت انواع صندلی های آمفی تاتری استاندارد و.... امکان مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی سالن های اجتماعات را طی یک قرارداد واحد جهت کارفرمایان محترم فراهم نموده است.</p>نمایندگی00نمایندگی<p>ضمنا این شرکت با بهره مندی از توان فنی و امکانات تخصصی کنسرسیوم هایی چون شبکه نما ایرانیان با توان طراحی و اجرای انواع سیستم های صوتی و تصویری و در اختیار داشتن نمایندگی ، از انواع برندهای معتبر دنیا من جمله : LITE PUTER, DYNACORD SANYO , MUNDO COLOR, SHOW , LAMPO , EV و شرکت های تولید کننده صندلی با امکان طراحی و ساخت انواع صندلی های آمفی تاتری استاندارد و.... امکان مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی سالن های اجتماعات را طی یک قرارداد واحد جهت کارفرمایان محترم فراهم نموده است.</p>
614913533111628358141381500null16002000عکس_کوچک_1nullعکس کوچک 100pic335319410001
714913534111628359141381500null16102000عکس_کوچک_2nullعکس کوچک 200pic435319410001
814913535111628360141381500null16202000عکس_کوچک_3nullعکس کوچک 300pic535319410001
9149135361116254539141381500null15901680عکس_اورجینالnullعکس اورجینال00pic635319410001
about.data1-aboutdef
RowNumbervocabularylink
1مقاله چند بخشیhttps://basiscore.com/fa/bc/مقاله-چند-بخشی
article.def
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114913717111627243141382500null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهعنوان دو خطی مقاله در اسن قسمت قرار میگیرد00عنوان دو خطی مقاله در اسن قسمت قرار میگیردnull
214913718111627246141382500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیرد</p><p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد</p><p></p>00<p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیردمتن مقاله در این قسمت قرار میگیرد</p><p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد</p><p></p>
314913719111627246141382500null25011000محتوای_کلیnull <p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد</p><p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد </p><p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد</p>00<p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد</p><p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد </p><p>متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد متن مقاله در این قسمت قرار میگیرد</p>
414913735111628358141382500null16002000عکس_کوچک_1nullعکس کوچک 100pic537319410001
514913736111628359141382500null16102000عکس_کوچک_2nullعکس کوچک 200pic637319410001
614913737111628360141382500null16202000عکس_کوچک_3nullعکس کوچک 300pic737319410001
7149137381116254539141382500null15901680عکس_اورجینالnullعکس اورجینال00pic837319410001
article.data1-articledef
RowNumbervocabularylink
1مقاله چند بخشیhttps://basiscore.com/fa/bc/مقاله-چند-بخشی
menu.product
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1234410تجهیزات صوتی12022561cat1443200000010تجهیزات صوت و تصویر،تئاتر،بلندگو،وظیف اصلی سیستم های صوتی پخش قابل قبول موزیک و انتقال پیام به طور واضح جهت اعلام یا احضار می باشد.تجهیزات-صوتی1
2234750تجهیزات صندلی سالن آمفی تئاتر12022561cat5743200000010صندلی سالن سینما-صندلی سالن همایش-کنفرانس-سالن جلسات-اجلاس-تجهیزات صندلی سالن آمفی تئاتر پارس ویونا شامل برند های سینا صنعت،آروند،رضکو میباشد.صندلی-سالن-آمفی-تئاتر1
3279310تجهیزات تصویر برداری12022561cat1397200000010تجهیزات-تصویر-برداری1
4279350تجهیزات پخش تصویر12022561cat5397200000010تجهیزات-پخش-تصویر1
5279790تجهیزات نور پردازی تخصصی صحنه12022561cat9797200000010تجهیزات-نور-پردازی-تخصصی-صحنه1
6280830تجهیزات صوتی کنفرانس12022561cat3808200000010تجهیزات-صوتی-کنفرانس1
7280860تجهیزات سینمایی12022561cat6808200000010تجهیزات-سینمایی1
8280940تجهیزات صدا رسانی عمومی (پیچینگ) کمپانی تایوانی12022561cat4908200000010تجهیزات-صدا-رسانی-عمومی-(پیچینگ)-کمپانی-تایوانی1
9512360تجهیزات دکوراسیون12022561cat6321500000010تجهیزات دکوراسیون پارس ویونا شامل موکت و وول پنل میباشد.تجهیزات -دکوراسیون-1
db.gallery
RowNumberTable1IDTable2IDordlargeIMGsmallIMGextensionformatnameformatnamedescriptionlinkLastUpdate
11256346152250310001041663052251001B1041663052251001tjpegimg4ershad.jpgnullgallery-show.bc?lid=1&id=152250311/14/2020 15:52:54
contact.footer
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
110816018511678005836300null1500700نام_شرکت_با_مسئولیت_محدودnullنام شرکت با مسئولیت محدودشرکت پارس ویونا00شرکت پارس ویوناnull
210816019511678013836300null2440880نشانیnullنشانیتهران ، خیابان شریعتی ، خیابان شهید دستگردی (ظفر) ، خیابان صبر، کوچه آبان - پلاک 9 واحد 8 00تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان شهید دستگردی (ظفر) ، خیابان صبر، کوچه آبان - پلاک 9 واحد 8 null
310816020511678014836300null2401900تلفنnullتلفن021229244370002122924437null
410816021511678014836300null2401900تلفنnull 021229244380002122924438null
513465555511678014836300null2401900تلفنnull 021229244390002122924439null
612004253511678016836300null2421940پست_الکترونیکnullپست الکترونیکinfo@parsviunaco.com00info@parsviunaco.comnull
710816027511678017836300null1441960توضیحاتnullتوضیحات<p>شرکت پارس ویونا (با مسئولیت محدود و شماره ثبت 301412) جهت طراحی ، مشاوره و اجرای معماری داخلی ، آکوستیک ، تجهیزات و سیستم های مختلف سالن های اجتماعات ،سینما،آمفی تاتر،کنفرانس و ....تاسیس گردیده است.</p><p>این شرکت با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان مجرب به منظور مشاوره ، طراحی و اجرای معماری داخلی و تجهیز فضاهای فرهنگی ، هنری ، آموزشی و اداری از جمله سالن های اجتماعات ، آمفی تائتر ، کنفرانس و.... تاسیس یافته و با توجه به هزینه بالای ایجاد سالن های تعریف شده فوق ، هدف این شرکت طراحی و اجرای همزمان کلیه فعالیت های یک سالن به صور ت کلید تحویل (Turn Key) و طی قرارداد و اجرا (EPC) همراه با مد نظر قرار دادن کاربری نهایی، رعایت استاندارد های لازم ، کوتاه نمودن زمان اجرا و تضمین طراحی و اجرا می باشد .</p><p></p><p>در این راستا خدمات شرکت با ارایه مشاوره در زمینه طراحی داخلی و آکوستیک ، صوت و تصویر ، تاسیسات مکانیکی ، روشنایی عمومی و اختصاصی ، مبلمان و سایر لوازم و تجهیزات جانبی آغاز شده و در ادامه اجرای تخصصی هر کدام از موارد فوق بصورت کلید تحویل صورت پذیرفته که تا راه اندازی ، ارایه خدمات پس از فروش و گارانتی تجهیزات و لوازم ، در طول مدت بهره برداری ادامه می یابد.</p><p>ضمنا این شرکت با بهره مندی از توان فنی و امکانات تخصصی کنسرسیوم هایی چون شبکه نما ایرانیان با توان طراحی و اجرای انواع سیستم های صوتی و تصویری و در اختیار داشتن نمایندگی ، از انواع برندهای معتبر دنیا من جمله : LITE PUTER, DYNACORD SANYO , MUNDO COLOR, SHOW , LAMPO , EV و شرکت های تولید کننده صندلی با امکان طراحی و ساخت انواع صندلی های آمفی تاتری استاندارد و.... امکان مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی سالن های اجتماعات را طی یک قرارداد واحد جهت کارفرمایان محترم فراهم نموده است.</p><p>اخیرا نیز با مطالعات و بررسی های گسترده ای که در زمینه تولید و بکارگیری انواع پانل های آکوستیک و مواد اولیه مناسب صورت گرفته ، ضمن ایجاد نوآوری در طرح و متریال های مورد استفاده جهت فضاهای مورد نظر ، به موفقیت هایی در خصوص بهبود پارامترهای بهره برداری دست یافته است تا گام کوچکی در راه اعتلای فضاهای فرهنگی و اداری کشور بردارد. </p>00<p>شرکت پارس ویونا (با مسئولیت محدود و شماره ثبت 301412) جهت طراحی ، مشاوره و اجرای معماری داخلی ، آکوستیک ، تجهیزات و سیستم های مختلف سالن های اجتماعات ،سینما،آمفی تاتر،کنفرانس و ....تاسیس گردیده است.</p><p>این شرکت با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان مجرب به منظور مشاوره ، طراحی و اجرای معماری داخلی و تجهیز فضاهای فرهنگی ، هنری ، آموزشی و اداری از جمله سالن های اجتماعات ، آمفی تائتر ، کنفرانس و.... تاسیس یافته و با توجه به هزینه بالای ایجاد سالن های تعریف شده فوق ، هدف این شرکت طراحی و اجرای همزمان کلیه فعالیت های یک سالن به صور ت کلید تحویل (Turn Key) و طی قرارداد و اجرا (EPC) همراه با مد نظر قرار دادن کاربری نهایی، رعایت استاندارد های لازم ، کوتاه نمودن زمان اجرا و تضمین طراحی و اجرا می باشد .</p><p></p><p>در این راستا خدمات شرکت با ارایه مشاوره در زمینه طراحی داخلی و آکوستیک ، صوت و تصویر ، تاسیسات مکانیکی ، روشنایی عمومی و اختصاصی ، مبلمان و سایر لوازم و تجهیزات جانبی آغاز شده و در ادامه اجرای تخصصی هر کدام از موارد فوق بصورت کلید تحویل صورت پذیرفته که تا راه اندازی ، ارایه خدمات پس از فروش و گارانتی تجهیزات و لوازم ، در طول مدت بهره برداری ادامه می یابد.</p><p>ضمنا این شرکت با بهره مندی از توان فنی و امکانات تخصصی کنسرسیوم هایی چون شبکه نما ایرانیان با توان طراحی و اجرای انواع سیستم های صوتی و تصویری و در اختیار داشتن نمایندگی ، از انواع برندهای معتبر دنیا من جمله : LITE PUTER, DYNACORD SANYO , MUNDO COLOR, SHOW , LAMPO , EV و شرکت های تولید کننده صندلی با امکان طراحی و ساخت انواع صندلی های آمفی تاتری استاندارد و.... امکان مشاوره طراحی و اجرای کلیه نیازهای عملیاتی سالن های اجتماعات را طی یک قرارداد واحد جهت کارفرمایان محترم فراهم نموده است.</p><p>اخیرا نیز با مطالعات و بررسی های گسترده ای که در زمینه تولید و بکارگیری انواع پانل های آکوستیک و مواد اولیه مناسب صورت گرفته ، ضمن ایجاد نوآوری در طرح و متریال های مورد استفاده جهت فضاهای مورد نظر ، به موفقیت هایی در خصوص بهبود پارامترهای بهره برداری دست یافته است تا گام کوچکی در راه اعتلای فضاهای فرهنگی و اداری کشور بردارد. </p>
812575834511678230836300null16002000عکس_کوچک_1nullعکس کوچک 100pic438575210001
912575835511678231836300null16102000عکس_کوچک_2nullعکس کوچک 200pic538575210001
1012575836511678232836300null16202000عکس_کوچک_3nullعکس کوچک 300pic638575210001
1110816023511678397836300null2411900فکسnullفکس021222588820002122258882null
12125758375116754542836300null15901680عکس_اورجینالnullعکس اورجینال00pic738575210001
13120042525116776392836300null2431961وب_سایتnullوب سایتwww.parsviunaco.com00www.parsviunaco.comnull
14149136435116791452836300null24511000شبکه_های_اجتماعیnullشبکه های اجتماعی<p>https://t.me/MajidGh1972/</p>تلگرام00تلگرامhttps://t.me/MajidGh1972/
contact.data1-footer
RowNumbervocabularylink
1شرکت مسئولیت محدودhttps://basiscore.com/fa/bc/شرکت-مسئولیت-محدود
db.projinfo
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimagelinkseo
112563462085119010001399/8/2411/14/2020 15:52:541395/11/308363شرکت پارس ویوناارشاد دماوند pic227517210001پروژه-ارشاد-دماوند1
db.list
RowNumberidxCoordinatesyCoordinatesmediaidmidusedforidlinkdescription
1345845201522503201243758nullتوضیحات صندلی آمفی تاتری (اروند)
2355872001522503201245550nullnull
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1234690بلندگو12023441cat9643200000010بلند گو-تجهیزات آمفی تئاتر-تجهیزات سینما-تجهیزات همایشبلندگو-1
2234700میکسر های صوتی12023441cat0743200000010تجهیزات اجلاس-تجهیزات جلسات-تجهیزات کنفرانس-تجهیزات همایشمیکسر-های-صوتی1
3234710میکروفن12023441cat1743200000010تجهیزات اجلاس-تجهیزات جلسات-تجهیزات کنفرانس-تجهیزات همایشمیکروفن1
4234724پاور آمپلی فایر12023441cat2743200000010تجهیزات اجلاس-تجهیزات جلسات-تجهیزات کنفرانس-تجهیزات همایشپاور-آمپلی-فایر1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1234690بلندگو12023441cat9643200000010بلند گو-تجهیزات آمفی تئاتر-تجهیزات سینما-تجهیزات همایشبلندگو-14
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1234690بلندگو12023441cat9643200000010بلند گو-تجهیزات آمفی تئاتر-تجهیزات سینما-تجهیزات همایشبلندگو-1
2234700میکسر های صوتی12023441cat0743200000010تجهیزات اجلاس-تجهیزات جلسات-تجهیزات کنفرانس-تجهیزات همایشمیکسر-های-صوتی1
3234710میکروفن12023441cat1743200000010تجهیزات اجلاس-تجهیزات جلسات-تجهیزات کنفرانس-تجهیزات همایشمیکروفن1
4234724پاور آمپلی فایر12023441cat2743200000010تجهیزات اجلاس-تجهیزات جلسات-تجهیزات کنفرانس-تجهیزات همایشپاور-آمپلی-فایر1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1234690بلندگو12023441cat9643200000010بلند گو-تجهیزات آمفی تئاتر-تجهیزات سینما-تجهیزات همایشبلندگو-14
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
12347619سینا صنعت12023475cat6743200000010صندلی سالن سینما-صندلی سالن همایش-کنفرانس-سالن جلسات-اجلاس-سینا-صنعت1
2234774اروند12023475cat7743200000010صندلی سالن سینما-صندلی سالن همایش-کنفرانس-سالن جلسات-اجلاس-اروند1
3357986رضکو12023475cat8975300000010رضکو1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
12347619سینا صنعت12023475cat6743200000010صندلی سالن سینما-صندلی سالن همایش-کنفرانس-سالن جلسات-اجلاس-سینا-صنعت13
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
12347619سینا صنعت12023475cat6743200000010صندلی سالن سینما-صندلی سالن همایش-کنفرانس-سالن جلسات-اجلاس-سینا-صنعت1
2234774اروند12023475cat7743200000010صندلی سالن سینما-صندلی سالن همایش-کنفرانس-سالن جلسات-اجلاس-اروند1
3357986رضکو12023475cat8975300000010رضکو1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
12347619سینا صنعت12023475cat6743200000010صندلی سالن سینما-صندلی سالن همایش-کنفرانس-سالن جلسات-اجلاس-سینا-صنعت13
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1279320دوربین های تصویر برداری12027931cat2397200000010دوربین-های-تصویر-برداری1
2279330میکسرهای تصویری12027931cat3397200000010میکسرهای-تصویری1
3279340تجهیزات ضبط تصویر12027931cat4397200000010تجهیزات-ضبط-تصویر1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1279320دوربین های تصویر برداری12027931cat2397200000010دوربین-های-تصویر-برداری13
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1279320دوربین های تصویر برداری12027931cat2397200000010دوربین-های-تصویر-برداری1
2279330میکسرهای تصویری12027931cat3397200000010میکسرهای-تصویری1
3279340تجهیزات ضبط تصویر12027931cat4397200000010تجهیزات-ضبط-تصویر1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1279320دوربین های تصویر برداری12027931cat2397200000010دوربین-های-تصویر-برداری13
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1279368ویدئو پرژکتوهای PANASONIC12027935cat6397200000010ویدئو-پرژکتوهای-PANASONIC1
2279370LED DISPLAY کمپانی ABSEND12027935cat7397200000010LED-DISPLAY-کمپانی-ABSEND1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1279368ویدئو پرژکتوهای PANASONIC12027935cat6397200000010ویدئو-پرژکتوهای-PANASONIC12
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1279811تجهیزات نور پردازی تئاتری LAMPO12027979cat1897200000010تجهیزات-نور-پردازی-تئاتری-LAMPO1
2279830تجهیزات نور پردازی افکتی AZAEIDY12027979cat3897200000010تجهیزات-نور-پردازی-افکتی-AZAEIDY1
3279840تجهیزات نور پردازی لیزری BIGDIPPER12027979cat4897200000010تجهیزات-نور-پردازی-لیزری-BIGDIPPER1
4279850تجهیزات کنترل نور تایوان LITE PUTER12027979cat5897200000010تجهیزات-کنترل-نور-تایوان-LITE-PUTER1
5279860تجهیزات کنترل نور نرم افزاری DAS LIGHT12027979cat6897200000010تجهیزات-کنترل-نور-نرم-افزاری-DAS-LIGHT1
6279870تجهیزات نور LED12027979cat7897200000010تجهیزات-نور-LED1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1279811تجهیزات نور پردازی تئاتری LAMPO12027979cat1897200000010تجهیزات-نور-پردازی-تئاتری-LAMPO16
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1279368ویدئو پرژکتوهای PANASONIC12027935cat6397200000010ویدئو-پرژکتوهای-PANASONIC1
2279370LED DISPLAY کمپانی ABSEND12027935cat7397200000010LED-DISPLAY-کمپانی-ABSEND1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1279368ویدئو پرژکتوهای PANASONIC12027935cat6397200000010ویدئو-پرژکتوهای-PANASONIC12
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1280846یونیت های کنفرانسی REST MOMENT12028083cat4808200000010یونیت-های-کنفرانسی-REST-MOMENT1
2280852یونیت های کنفرانسی BEYER DYNAMIC12028083cat5808200000010یونیت-های-کنفرانسی-BEYER-DYNAMIC1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1280846یونیت های کنفرانسی REST MOMENT12028083cat4808200000010یونیت-های-کنفرانسی-REST-MOMENT12
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1279811تجهیزات نور پردازی تئاتری LAMPO12027979cat1897200000010تجهیزات-نور-پردازی-تئاتری-LAMPO1
2279830تجهیزات نور پردازی افکتی AZAEIDY12027979cat3897200000010تجهیزات-نور-پردازی-افکتی-AZAEIDY1
3279840تجهیزات نور پردازی لیزری BIGDIPPER12027979cat4897200000010تجهیزات-نور-پردازی-لیزری-BIGDIPPER1
4279850تجهیزات کنترل نور تایوان LITE PUTER12027979cat5897200000010تجهیزات-کنترل-نور-تایوان-LITE-PUTER1
5279860تجهیزات کنترل نور نرم افزاری DAS LIGHT12027979cat6897200000010تجهیزات-کنترل-نور-نرم-افزاری-DAS-LIGHT1
6279870تجهیزات نور LED12027979cat7897200000010تجهیزات-نور-LED1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1279811تجهیزات نور پردازی تئاتری LAMPO12027979cat1897200000010تجهیزات-نور-پردازی-تئاتری-LAMPO16
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1280870پروژکتورهای سینمایی PANASONIC12028086cat7808200000010پروژکتورهای-سینمایی-PANASONIC1
2280881سروهای سینمایی12028086cat8808200000010سروهای-سینمایی1
3280890بلندگوهای سینمایی12028086cat9808200000010بلندگوهای-سینمایی1
4280930پرده های نمایش سینمایی12028086cat3908200000010پرده-های-نمایش-سینمایی1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1280870پروژکتورهای سینمایی PANASONIC12028086cat7808200000010پروژکتورهای-سینمایی-PANASONIC14
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1280846یونیت های کنفرانسی REST MOMENT12028083cat4808200000010یونیت-های-کنفرانسی-REST-MOMENT1
2280852یونیت های کنفرانسی BEYER DYNAMIC12028083cat5808200000010یونیت-های-کنفرانسی-BEYER-DYNAMIC1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1280846یونیت های کنفرانسی REST MOMENT12028083cat4808200000010یونیت-های-کنفرانسی-REST-MOMENT12
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1280870پروژکتورهای سینمایی PANASONIC12028086cat7808200000010پروژکتورهای-سینمایی-PANASONIC1
2280881سروهای سینمایی12028086cat8808200000010سروهای-سینمایی1
3280890بلندگوهای سینمایی12028086cat9808200000010بلندگوهای-سینمایی1
4280930پرده های نمایش سینمایی12028086cat3908200000010پرده-های-نمایش-سینمایی1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1280870پروژکتورهای سینمایی PANASONIC12028086cat7808200000010پروژکتورهای-سینمایی-PANASONIC14
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1512387موکت12051236cat8321500000010موکت1
2512391وول پنل12051236cat9321500000010آمفی تئاتر-سینما- همایش- کنفرانس-پانل آکوستیک-طراحی آکوستیکوول-پنل1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1512387موکت12051236cat8321500000010موکت12
menu.subproduct
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1512387موکت12051236cat8321500000010موکت1
2512391وول پنل12051236cat9321500000010آمفی تئاتر-سینما- همایش- کنفرانس-پانل آکوستیک-طراحی آکوستیکوول-پنل1
count.cat
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabledcnt
1512387موکت12051236cat8321500000010موکت12